служба зайнятості Весь цей час служба зайнятості перебуває в активному пошуку найбільш ефективних методів і креативних підходів до вирішення соціальної про­блеми суспільства — безробіття.
Робота спеціалістів Першотравенського міського цен­тру зайнятості завжди була направлена на забезпечення ефективного та якісного надан­ня соціальних послуг населен­ню та роботодавцям. Виконан­ня завдань по всім напрямкам діяльності державної служби зайнятості в нашому місті по­кладене на небагато чисель­ний, але працьовитий колек­тив.

Ідеологія служби відповідає потребам сьогодення

На сьогодні в міському центрі зайнято­сті працює 10 спеціалістів, які є державними службовцями. Служба зайнятості міста Пер- шотравенська укомплектована кваліфікова­ними співробітниками, які мають вищу освіту. Серед кращих працівників центру зайнятості слід відзначити роботу заступника директора центру Л.І.Кудріну, заступника начальника від­ділу надання соціальних послуг О.В.Кобозєву, провідного фахівця з питань профорієнтації Т.В.Сидорець, провідних фахівців з питань зайнятості І.Ф.Круковець та Н.В.Гриценюк, начальника відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера І.Г.Семенову, бухгалтера І категорії Т.О.Шкуро та провідного юрискон­сульта О.В.Ковальчук. За результати своєї ро­боти були нагороджені подяками та грамотами Державного та Дніпропетровського обласного центру зайнятості та органів місцевого самов­рядування.

На даний час можна з впевненістю сказа­ти, що ідеологія служби зайнятості відповідає потребам сьогодення. Чверть століття свого існування міська служба зайнятості зустрічає з вагомими результатами та здобутками і на­цілює свою роботу на прогресивний розвиток своєї діяльності та вирішення проблем кадро­вого забезпечення потреб сучасного ринку праці.

Половину безробітних за останні 5 років працевлаштували

За останні 5 років на обліку в службі зай­нятості перебувало 4660 безробітних особи, з них службою зайнятості було працевлаштова­но практично половина — 2334 особи.

З метою якнайшвидшого повернення незайнятих та безробітних громадян до тру­дової зайнятості, підвищення їх конкуренто­спроможності на ринку праці, ефективності мотивації до праці, надається комплекс со­ціальних послуг і матеріальне забезпечення на випадок безробіття згідно з законами України „Про зайнятість населення» нормативними документами Міністерства праці та соціаль­ної політики України, постановами Правління Фонду, наказами та дорученнями Державного та обласного центрів зайнятості, Положення про Першотравенський МЦЗ, в рамках здійс- лучення та організації тимчасової зайнятості шляхом проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах та установах міста, до яких були залучені 467 безробітних грома­дян. Впродовж останніх 5 років до цих робіт було залучено понад 400 осіб з числа без­робітних громадян, з них 47 осіб з інвалідністю.

Орієнтація на самозаинятість і навчання

На сьогодні пошук роботи — це теж своєрід­на робота. Ми вчимо наших клієнтів бути ак­тивними і цілеспрямованими, відмовлятись від споживацьких та утриманських позицій і настроїв, виявляти наполегливість та ініціатив­ність. За останні 3 роки спеціалістами центру зайнятості, із залученням спеціалістів Західно -Донбаського інституту економіки та управ­ління було проведено 395 семінарів з техніки пошуку роботи.

Для розвитку і підтримки підприємниць­кої ініціативи безробітних служба зайнятості здійснює комплекс заходів для тих, хто бажає відкрити власну справу. Кожному безробітно­му, який виявив бажання спробувати свої сили у веденні бізнесу, служба зайнятості пропонує навчання основам підприємництва, допомо­гу у складанні бізнес-планів, а також надання фінансової підтримки у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.

Одним із приоритетних напрямків діяль­ності служби зайнятості є підвищення за­цікавленості роботодавців у співробітництві та стимулювання підприємств, що створюють до­даткові робочі місця, особливо для соціально незахищених верств населення.

Ольга Присудіна, директор Першотравенського міського центру зайнятості